تحقیق و توسعه

با توجه به ماهیت چراغ اتومبیل و توسعه تکنولوژی های مربوط به محصول و فرایند ساخت، گروه پژوهش صنعت مدرن با جذب نیروهای متخصص و دارای صلاحیت و همچنین تخصیص منابع مناسب از قبیل سیستم های رایانه ای و نرم افزار های مرتبط، واحد تحقیق و توسعه را در واحد طراحی و مهندسی ایجاد نموده است و پروژه هایی از قبیل طراحی و توسعه چراغ جلو دنا و دنا پلاس نمونه های موفق در این زمینه می باشد که با اتکا به دانش سازمان به نتیجه مطلوب رسیده است.